Dagsorden til generalforsamling

Galleriets ordinære generalforsamling og udlodning

Onsdag den 1. september kl. 19.00 på Haderslev Rådhus, Byrådssalen

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren

4. Bestyrelsens forslag om at nedlægge kunstforeningen:

Desværre må vi konstatere at der er en række udfordringer med at udstille i det nye rådhus.

Byrådssalen er ikke egnet til udstillinger med det formål som kunstforeningen har. Der afholdes mange møder i byrådssalen, så derfor er salen ikke frit tilgængelig for hverken medlemmer eller offentligheden. Og der er lukket i weekender.
Byrådssalen anvendes meget fleksibelt og en udstilling kommer i anden række, når der er møder og andre arrangementer i salen. Vi må også erkende at rummet er meget ”rodet” som udstillingsrum, hvor der flyttes rundt på og opbevares møbler, montrer og også ophænges flag ved særlige lejligheder.

Bestyrelsen har på møde den 18. juni besluttet at vi vil stille forslag om at nedlægge foreningen på næste generalforsamling.

Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af foreningens opløsning, fordeles foreningens formue blandt dem, der er medlem på tidspunktet for opløsningen, ved bortlodning eller i forhold til foretagne indbetalinger af medlemsbidrag, hvilket afgøres på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning.

Bestyrelsen anbefaler at foreningens restformue investeres i indkøb af kunst, og at disse kunstværker bortloddes ved foreningens sidste ekstraordinære generalforsamling.

5. Øvrige Indkomne forslag. Forslag til dagsorden skal iflg. vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag, den 24.august 2021.
Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 16. september kl. 19 på Rådhuset, hvor vi forventer endeligt at nedlægge forening.

6. Eventuelt

Bortlodning af kunst

Bortlodning vil ske på følgende måde:

Der udloddes 2 værker ved medlemstal op til og med: 49 medlemmer, derefter 4 ved 79, 6 ved 109, 8 ved 139 osv.
Foreningen har p.t. 101 medlemmer, så der udloddes 6 værker blandt alle foreningens medlemmer.

Hvert medlem tildeles ved opløsning 5 lodder. Vinderne vælger mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, de udtrækkes ved bortlodningen. Man kan som medlem kun vinde én gang. Medlemmer, som ikke er til stede ved bortlodningen, kan give skriftlig fuldmagt til en anden tilstedeværende person til på sine vegne at vælge en gevinst.

Bestyrelsen kan herudover bortlodde enkelte værker blandt fremmødte på den årlige generalforsamling. Resterende kunstværker bortloddes således på den sidste generalforsamling den 16. september 2021.
Evt. overskydende inventar ved ligeledes blive udloddet ved denne lejlighed.

Der vil blive serveret kaffe/the

Foreningens kunstbeholdning vil være udstillet på Rådhuset minimum 14 dage før generalforsamlingen.

Se mere på www.kunstforeningen-galleriet.dk, hvor vedtægter og regler for bortlodning kan ses. På hjemmesiden findes også en oversigt over foreningens kunstbeholdning.

På bestyrelsens vegne
Karen Dam Hansen
formand
kadh@haderslev.dk

Eventuelle spørgsmål?

Kontakt os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Galleriet – Kunstforeningen for ansatte ved Haderslev Kommune © 2020.
Design: SiroccoWeb