Referat fra konstituerende Bestyrelsesmøde  

den 25. april 2017 kl. 15.45
Lokale 202 - ved siden af byrådssalen
 

1. Mødedeltager:
Karen Dam-Hansen, Britta Fredensborg, Brita Langvad, Jette Harild, Flemming Fogtmann, Majbritt Frødstrup, Karin Schifter Knudsen, Christel Banke, Karin Fogh Christensen.
Villy Mikkelsen deltager i den sidste del af mødet

2. Godkendelse af dagsorden og tilføjelse af punkter.
Der var enkelte tilføjelser som fremgår af referatet

3. Godkende referat fra generalforsamling. Erfaringer fra generalforsamlingen
Der var enkelte bemærkninger som er indført i referatet.
Vi vil gerne, at tiderne på generalforsamlingen overholdes. Der bliver uro når tiden trækkes.
Maibritt husker næste år, at det er det underskrevne referat der fremlægges.
Der er kommet et forslag fra et medlem om, at tidspunktet for generalforsamlingen flyttes til kl. 16. Vi drøftede det og besluttede at tage det op når vi planlægger generalforsamlingen 2018


4. Bestyrelses konstituering:
Formand og næstformand
Kasserer
Sekretær
Udvalg
- Udvalg for udstillinger
- Udlånspakker
- Udvalg for udflugter
- PR

Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
Formand: Villy Hadberg Mikkelsen
Næstformand: Jette Harild
Kasserer: Majbritt Frødstrup
Sekretær: Karin Fogh Christensen
Bestyrelsesmedlemmer: Karin Schifter Knudsen, Karen Dam- Hansen, Britta Fredensborg.
Suppleanter: 1. Flemming Fogtmann og 2. Christel Banke

Udvalg:
Udstillingsudvalg: Flemming Fogtmann, Jette Harild, Karin Schifter Knudsen, Karen Dam-Hansen og Villy Mikkelsen.

Udlånspakker: Flemming Fogtmann

Udflugter: Christel Banke, Britta Fredensborg, Villy Mikkelsen

Pr.: Flemming Fogtmann, Brita Langvad, Villy Mikkelsen, Karin Fogh Christensen

Dagsordenspunkter sendes til sekretæren som sender dagsorden ud til møderne.
Kontakt til trykkeri også vedrørende hjemmesiden: Jette Harild

5. Orientering:
- Status på planlagte udstillinger.
Der er fernisering på særudstillingen "Pinneberg" lørdag den 29 august. Bestyrelsen inviteres til dette og efterfølgende arrangement bl.a. på Hjuldamperen Helene. Følgende ønsker at deltage: Karin F.C., Christel, Flemming, Villy, Karin S.K., Majbritt.

6. Billedkunstråd
Majbritt har deltaget i et møde i rådet. Hun refererer fra dette til vores næste møde. Hun fortæller, at der arbejdes på en gavl udstilling ved Dammen

7. Økonomi - Kiel turen
Fremadrettet betaler kommunen vores udstillings forsikring.
Kiel tur: Christel deler regnskabet ud. Erfaringen er, at egenbetalingen blev sat for lavt. Det er ønskeligt md et mere nøjagtigt budget fremadrettet. Der er et underskud på ca.4000 kr. Majbritt overtager regnskabet sammen med personaleforeningens kasserer.

8. Årsplan
Ideer til aktiviteter for det kommende år

9. Evt.
Det nævnes, at vi mangler lidt til ganen på vores møder. Karin S tilbyder, at sørge for dette.

10. Næste møde: datoer aftales
Mandag den 22 maj kl. 15.45 med efterfølgende spisning. Jeg sender dagsorden ud den 16 maj. Der aftales møde tirsdag den 29.8 kl. 15.45. Dagsorden sendes ud ugen før.

Referent
Karin Fogh Christensen