Hvis nyhedsbrevet ikke vises korrekt, så klik her

Alle medlemmer indbydes til Galleriets årlige generalforsamling  

Mandag den 4. marts 2013, kl. 19.00 i Rådhusets kantine
Indgang ved kantinen fra den lille gård mod den gamle katedralskole

Program:
1. Ordinær generalforsamling,
 • Valg af dirigent
 • Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formand Annette Brandi
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse
På valg er:
Søren Kistorp (villig til genvalg)
Villy B. H. Mikkelsen (villig til genvalg)
Judith H. Carstensen (ønsker ikke genvalg)
 • Valg af to suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Jette Holm Rønne (ønsker ikke genvalg)
Inge Marie Viereck (ønsker ikke genvalg)
 • Valg af revisorer (2) og revisorsuppleant (1)
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Evt.
Forslag til dagsorden skal i flg. vedtægter være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

2. Michael Weie, der driver sølv og guldsmedeværksted i Haderslev fortæller i ord og billeder om sit arbejde med kirkesølv og smykker. "I mit arbejde med formgivning, lader min baggrund i naturvidenskab sig ikke fornægte". Se også www.michaelweihe.com

3. Udlodning af kunstværker
 • Udlodning af 8 kunstværker blandt alle foreningens medlemmer. Foreningens egne værker kan ses på Rådhuset ca. fra 25. februar 2012.
 • Udlodning af 5 kunstværker blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
Foreningen er vært med et let traktement og kaffe. Øl og vin kan købes.

Se også mere på hjemmesiden www.kunstforeningen-galleriet.dk, hvor vedtægter og regler for udlodning kan ses. På hjemmesiden findes også en oversigt over foreningens værker.

På bestyrelsens vegne
Annette Brandi, formand